Algemene Voorwaarden

Herroepingsrecht

U kunt uw contractverklaring binnen 2 weken schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen zonder opgave van redenen. De termijn vangt ten vroegste aan bij ontvangst van deze informatie. De tijdige verzending van de herroeping is voldoende voor de inachtneming van de herroepingstermijn. De herroeping dient te worden gericht aan: Advanzia Bank S.A., 9 Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

 

Herroepingsgevolgen

In geval van een rechtsgeldige herroeping moeten de door beide partijen ontvangen prestaties worden gerestitueerd en eventueel genoten vruchten (bijv. rente) worden teruggegeven. Indien u alle ontvangen prestaties of een deel hiervan niet of slechts in verslechterde toestand aan ons kunt teruggeven, dan moet u eventueel zorgen voor een waardevergoeding. Dit kan ertoe leiden dat u alsnog moet voldoen aan de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot en met de herroeping. Verplichtingen tot vergoeding van betalingen dienen door u te worden nagekomen binnen 30 dagen na verzending van uw herroepingsverklaring.

 

Toestemming voor vervroegde tenuitvoerlegging

Ik stem ermee in dat Advanzia voor het einde van de herroepingstermijn aanvangt met de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

 

Einde van de herroepingsinformatie

_______________________________________________

 

Algemene informatie in het kader van de wet op afstandsverkoop

Advanzia Bank S.A.
9 Parc d’Activité Syrdall
L-5365 Munsbach

Tel   0800-8802120
Fax  00352-26387599

www.advanzia.com
advanzia@advanzia.com

Handelsregister R.C. Luxemburg B109476
Btw-nummer LU 20992462

Hoofdactiviteit van de bank: De onderneming is actief op het gebied van banktransacties en uitgifte van creditcards.

 

Wettelijke vertegenwoordigers:       Marc Hentgen, Eirik Holtedahl

Financiële controledienst: Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), 110 route d’Arlon, 2991 Luxemburg

Buitengerechtelijke bezwaarprocedure: CSSF, 110 route d’Arlon, 2991 Luxemburg.

Taal van de overeenkomst: De taal van de overeenkomst is het Duits.

Recht dat van toepassing is: Het Luxemburgse recht is van toepassing.

Inlegverzekering: De bank is lid van de Association Pour La Garantie Des Dépots Luxembourg (AGDL). De inleggen zijn tot een omvang van maximaal 100.000 EUR tot 100% verzekerd. De exacte verzekeringsvoorwaarden vindt u op (www.agdl.lu)

Kenmerken van de overeenkomst: De bank opent voor de klant een daggeldrekening met variabele rentevoet; de ontvangen betalingen worden op de rekening bijgeschreven, betalingsopdrachten die de klant opgeeft, worden ten laste van deze rekening gebracht. De klant doet op de internetsite van Advanzia Bank een bindend aanbod voor de sluiting van een overeenkomst voor een daggeldrekening. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding vanwege Advanzia en staat onder voorbehoud van de reglementaire identiteitscontrole van de klant. De overeenkomst loopt voor onbepaalde tijd, zonder minimale looptijd, en kan door beide partijen op ieder moment met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Prijzen, kosten, belastingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de daggeldrekening in het kader van de overeenkomst. Voor het overige wordt verwezen naar het tarievenoverzicht.

De geldbeleggingen kunnen aanleiding geven tot fiscale verplichtingen, met name in verband met de bronbelasting en de eventueel in de woonplaats verschuldigde belastingen. De klant dient zich hieromtrent te informeren en Advanzia Bank tijdig op de hoogte te stellen van eventuele keuzemogelijkheden met betrekking tot de afwikkeling van zijn fiscale verplichtingen.

___________________________________________________________

 

Algemene voorwaarden   www.Advanziakonto.com/AGB

De zakelijke relatie tussen Advanzia Bank en haar klanten wordt door de onderstaande algemene voorwaarden bepaald.

De bank opent daggeldrekeningen in euro voor de aanvaarde particulieren. Er kan slechts één rekening per persoon worden aangevraagd. De rekening kan uitsluitend worden geopend voor personen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Amerikaanse staatsburgers komen niet in aanmerking. Vóór de sluiting van de overeenkomst voor een dergelijke rekening verstrekt de klant, met het oog op zijn identificatie, correcte en bewijskrachtige persoonsgegevens aan de bank. De bank heeft het recht om de aanvraag tot opening van een rekening naar eigen goedvinden en zonder opgave van redenen te weigeren.

Door middel van het inzenden van de aanvraag bevestigt u in eigen naam en voor eigen rekening te handelen en verklaart u tevens geen politieke funktie en ook geen openbaar ambt uit te oefenen. Eveneens verklaart u niet  in directe familieband te staan, noch nauwe verbanden te hebben tot zo’n persoon.

 

1. Beheer van de rekeningen

Het openen, beheren en sluiten van de rekening via de door de bank beschikbaar gestelde communicatiekanalen (e-mail, telefoon, brief, fax, onlinetoegang) is kosteloos. Dit geldt niet voor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede noodzakelijkerwijs door derden gemaakte kosten. Als de klant een e-mailadres heeft opgegeven, worden de rekeningafschriften per e-mail toegezonden en/of op internet ter beschikking gesteld. Onlinerekeningafschriften die op internet ter beschikking worden gesteld, kunnen iedere maand door de klant worden opgevraagd. In dit geval vervalt de verzending van papieren afschriften. Wanneer de klant nog altijd de toezending van papieren afschriften wenst, behoudt de bank zich het recht voor om de kosten voor toezending van de papieren afschriften aan de klant aan te rekenen. De tarievenlijst kan worden geraadpleegd op www.advanziakonto.com. De bank behoudt zich het recht voor om de minimale en maximale inlegbedragen te beperken. De stortingen op een daggeldrekening zijn dagelijks verschuldigd. De rekening wordt uitsluitend beheerd op basis van tegoed. Wanneer echter door toedoen van de klant door welke oorzaak dan ook een debetstand ontstaat, kan de bank een debetrente berekenen conform de geldende tarieven. Er wordt geen vaste looptijd overeengekomen. Overschrijvingen naar de daggeldrekening van de klant kunnen uitsluitend plaatsvinden van een rekening van de klant bij een bank in de EU of de EVA. De klant kan op ieder moment over het tegoed op de daggeldrekening beschikken. Hiertoe geeft hij de bank de opdracht om in zijn naam een overschrijving te doen naar zijn bankrekening binnen de EU/EVA die bij storting als referentierekening is geregistreerd. In het kader van het rekeningbeheer zal de bank uitsluitend overschrijvingen van en naar de daggeldrekening doen en de rente bijschrijven zoals overeengekomen. Andere beschikkingen over de daggeldrekening zijn niet mogelijk. Zo kan de rekening niet voor betaalverkeer worden gebruikt (overschrijvingen, automatische afschrijvingen, automatische incasso's, verzilvering van cheques, enz.) en niet in het rood staan. De klant kan tegoeden op zijn Advanziarekening niet vereffenen met vorderingen op grond van andere overeenkomsten/producten van de Bank.

 

2. Rente

Rente wordt berekend op basis van betalingen in euro vanaf de dag van bijschrijving van de inleg op de rekening van de klant bij de bank. Op opnames in euro wordt geen rente meer berekend vanaf de bankwerkdag waarop de opname wordt doorgevoerd.

De rente wordt op dagbasis berekend, rentebijschrijvingen vinden maandelijks plaats. Er wordt uitsluitend rente vergoed voor de vastgestelde minimum- en maximuminleg. De geldende rentevoet vloeit voort uit de overeenkomst die tussen de klant en de bank wordt gesloten. De rentevoet wordt door de bank vastgelegd op basis van de marktomstandigheden. Het staat de bank vrij de contractueel overeengekomen debet- en creditrente aan te passen aan de schommelingen van de geldmarktrente. Wijzigingen van de rentevoeten en de momenteel geldende rentevoet worden bekendgemaakt in het tarievenoverzicht van de bank.

 

3. Bijkomende diensten

De bank kan aanvullende kostenloze diensten aan de daggeldrekening koppelen. Dit brengt geen enkele kosten met zich mee voor de klant.

Wanneer bijkomende diensten worden aangeboden waarop afzonderlijke bepalingen en kosten van toepassing zijn, wordt de klant daarover afzonderlijk geïnformeerd.

 

4. Zekerheden

Alle documenten, tegoeden of geldvorderingen die de klant aan de bank heeft toevertrouwd of zal toevertrouwen, vormen van rechtswege ten gunste van de bank een ondeelbaar en bevoorrecht pand ter verzekering van de volledige uitvoering van hoofdvorderingen en van rente, vergoedingen en bijkomende kosten van alle bestaande dan wel toekomstige - ook voorwaardelijke of voor bepaalde tijd aangegane - schulden en verplichtingen die de klant jegens de bank is aangegaan of zal aangaan. Dit geldt in het bijzonder voor vorderingen van de bank op de rekeninghouder in het kader van andere producten (bijv. creditcard). De bank kan er niet toe worden gedwongen afstand te doen van deze vorderingen. Indien de rekeninghouder tevens een creditcard bij de bank heeft, kan de klant het tegoed van de daggeldrekening niet vereffenen met het tegoed van de creditcard. Het tegoed van de daggeldrekening kan worden gebruikt als zekerheid voor de creditcard. De bank neemt beslissingen hieromtrent per afzonderlijk geval en naar eigen goedvinden. In dit geval gaat de klant ermee akkoord dat de bank uitbetalingen van de daggeldrekening tegenhoudt bij eventuele openstaande en te betalen schulden aan de bank.

 

5. Mededelingen van de bank

Alle mededelingen van de bank kunnen in elektronische vorm (e-mail) of eventueel op de internethomepage worden gedaan. Hiertoe moet de klant zorgen voor een geldig e-mailadres en deze aan de bank meedelen.

Als verzenddatum geldt de datum op de kopie of de verzendlijst van de bank. Wanneer een mededeling wordt teruggestuurd naar de bank met de vermelding dat de klant op het verzendadres onbekend is of verhuisd is, kan de bank de mededeling met deze vermelding en alle verdere mededelingen van de bank aan de desbetreffende klant op dit adres in haar dossiers bewaren. In deze gevallen geldt de mededelingsplicht van de bank als vervuld. De bank kan op verzoek van de klant de reeds verstuurde mededelingen overhandigen of middels een elektronisch bestand ter beschikking stellen. In de bovenstaande situatie aanvaardt de klant het risico op een eventueel te late kennisneming van mededelingen.

Wanneer mededelingen van de bank beschikbaar worden gesteld op de website van de bank www.advanziakonto.com, dan worden deze geacht op de dag na plaatsing op de website aan de klanten kenbaar te zijn gemaakt. Wanneer een mededeling van de bank wordt gedaan in de vorm van een verwijzing naar een van de documenten op de website waar deze worden geplaatst, dan wordt de mededeling geacht op de datum van het desbetreffende document aan de klant kenbaar te zijn gemaakt.

 

6. Vorm en uitvoering van opdrachten

Alle opdrachten per fax, telefoon, e-mail, elektronische gegevensoverdracht of langs een andere weg worden door de bank uitgevoerd op risico van de klant. Deze aanvaardt alle gevolgen die voortvloeien uit daardoor veroorzaakte misverstanden of fouten; dit geldt ook voor het geval dat een dergelijke opdracht door een onbevoegde derde is gegeven. Voor opdrachten waarbij de persoonlijke handtekening werd vervangen door een persoonlijk en vertrouwelijk elektronisch toegangsmiddel, zoals het invoeren van een identificatienummer/PIN op een toetsenbord of de elektronische verzending van een wachtwoord, is dit even rechtsgeldig als de persoonlijke handtekening van de betrokken klant. De bank mag ervan uitgaan dat het rekeningnummer op een betalingsopdracht correct is en overeenstemt met dat van de op die betalingsopdracht vermelde begunstigde.

 

7. Bewijs

De boeken en documenten van de bank gelden als bewijs, tot het tegendeel wordt bewezen.

 

8. Correctie van fouten

De klant is verplicht de bank in kennis te stellen van alle fouten die in de door de bank afgeleverde documenten en rekeningafschriften zijn opgenomen. Wanneer eventuele bezwaren niet binnen 30 dagen na verzending van de documenten en rekeningafschriften kenbaar worden gemaakt, worden de daarin vermelde gegevens, behoudens duidelijke materiële fouten, geacht correct te zijn en worden de documenten en rekeningafschriften geacht door de klant te zijn goedgekeurd. De bank beschikt te allen tijde over het recht om de gemaakte materiële fouten te corrigeren. Indien de klant de documenten, rekeningafschriften of andere mededelingen in verband met een bepaalde transactie niet binnen de gebruikelijke postbezorgingstermijnen heeft ontvangen, moet de klant dit onverwijld aan de bank meedelen. Bezwaren kunnen binnen een termijn van 13 (dertien) maanden na de afschrijving van de rekening kenbaar worden gemaakt.

 

9. Bankgeheim, gegevensbescherming

In het kader van de (voorlopige) contractuele betrekkingen en de wettelijke voorschriften verwerkt de bank persoonlijke gegevens van de klant om nuttige of noodzakelijke gegevens omtrent de identiteit van de klant te verzamelen. De klant gaat ermee akkoord dat er informatie wordt bekendgemaakt aan partners die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de afhandeling van de overeenkomst. De klant gaat ermee akkoord dat de bank deze gegevens gebruikt voor de uitvoering van haar opdrachten en ook, tenzij de klant daartegen bezwaar maakt, voor de marketing van haar producten en diensten. De bank kan deze gegevens bewaren tot maximaal dertig jaar na afloop van de zakenrelatie tussen de bank en de klant, doch in bepaalde gevallen zonder tijdsbeperking. In het kader van het bankgeheim is de bank verplicht persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden mee te delen, behoudens wettelijke uitzonderingsregelingen, en uitsluitend informatie op uitdrukkelijke aanwijzing van de klant of op grond van een dwingende wettelijke verplichting te verstrekken aan derden. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften kan de klant zijn persoonlijke gegevens inzien en waar nodig laten corrigeren.

 

10. Persoonlijke gegevens, mededelingsplichten

Beschikbaarheid van volledige en actuele klantgegevens is een voorwaarde voor afwikkeling van bankzaken volgens de voorschriften. De klant verbindt zich ertoe alle gegevensveranderingen (bijv. adres, e-mailadres) onverwijld aan de bank mee te delen en op verzoek van de bank alle nadere inlichtingen te geven die de bank nodig heeft voor de reglementaire afwikkeling van de zakelijke betrekkingen met de klant of die de bank op grond van wettelijke voorschriften moet registreren. Hoewel de klant het recht heeft om de verstrekking

van deze gegevens aan de bank te weigeren of de elektronische verwerking van deze gegevens door de bank te verbieden, is het in dat geval niet mogelijk een rekening te openen of de bestaande zakelijke betrekkingen voort te zetten. De klant verleent de bank toestemming om telefoongesprekken en elektronische berichten te registreren en de registraties voor zover noodzakelijk te bewaren. In geval van geschillen kan men zich niet verhalen op onbrekende registraties of het niet bewaren van registraties.

 

11. Opzegging

In het kader van afspraken tussen de bank en de klant waaraan geen tijdsbeperking is gesteld, kunnen de wederzijdse betrekkingen door elk van de partijen te allen tijde zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang worden beëindigd. De bank zal bij de uitoefening van dit opzeggingsrecht rekening houden met de rechtmatige belangen van de klant.

De bank heeft in ieder geval het recht om de zakelijke relatie met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen wanneer zij vaststelt dat de solvabiliteit van de klant in het geding komt, dat de gestelde zekerheden onvoldoende zijn of wanneer de bank vaststelt dat zij bij voortzetting van de zakelijke relatie met de klant aansprakelijk zou kunnen worden gesteld of dat de transacties van de klant onverenigbaar zijn met de openbare orde of de goede zeden. De beëindiging heeft geen invloed op ontstane rechten en verplichtingen.

 

12. Beperking van de aansprakelijkheid van de bank

In het algemeen is de bank in het kader van haar zakelijke relatie met de klant enkel aansprakelijk in geval van grove nalatigheid of opzet. De partijen beschouwen als overeengekomen dat een persoon die de persoonlijke identificatiegegevens van de klant gebruikt door de bank wordt behandeld alsof hij de klant is. Derhalve is de klant jegens de bank aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van de overeenkomst. De klant verbindt zich ertoe dergelijke informatie niet aan derden te verstrekken en de bank onmiddellijk te informeren in geval van verlies. Alle inlichtingen die naar de klant worden verzonden, worden op diens risico meegedeeld. De bank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in klantgegevens die niet aan de bank zijn meegedeeld. De bank is niet aansprakelijk voor fouten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst optreden als gevolg van foutief of onnauwkeurig meegedeelde opdrachten of voor de eventuele gevolgen die voortkomen uit vervalste opdrachten die aan haar zijn verstrekt. De aansprakelijkheid van de bank voor de gevolgen van vervalsingen en gebrekkige legitimatiebewijzen wordt uitgesloten, behoudens waar sprake is van grove schuld vanwege de bank. Aansprakelijkheid van de bank wordt eveneens uitgesloten wanneer zij geen kennis neemt van gebreken in de geldigheid van de bij haar ingediende certificaten; de bank is niet verplicht de geldigheid van certificaten doorlopend te controleren. De verzending van de in te dienen stukken vindt plaats op risico van de klant, de indiener of de ontvanger. De bank is niet aansprakelijk voor strijdige buitenlandse voorschriften; de klant dient zich ervan te vergewissen dat de verwerving van deze diensten is toegelaten in het kader van zijn nationale wetgeving.

 

13. Overlijden

In geval van overlijden van een klant dient de bank hieromtrent onverwijld te worden geïnformeerd door het overmaken van een overlijdensakte. Het overlijden van een klant leidt automatisch tot blokkering van zijn rekening en de herroeping van eventuele machtigingen die de overledene aan derden heeft verleend. Indien de bank niet op de hoogte wordt gebracht, is zij niet aansprakelijk voor transacties die na het overlijden van de klant plaatsvinden. Voor opheffing van de blokkering van de rekening ten gunste van de erfgenamen of rechthebbenden moet de bank voorafgaand in het bezit worden gesteld van de nalatenschapsdocumenten en de schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

 

14. Diversen

Mochten enkele van deze bepalingen ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De bank behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden, evenals de aard van de aangeboden diensten of tariefstructuur te wijzigen om rekening te houden met eventuele wijzigingen in wet- of regelgeving, de marktsituatie of de usances van de financiële wereld. Dergelijke wijzigingen worden aan de klant kenbaar gemaakt door een mededeling via de internetservice of elk ander communicatiemiddel dat de bank geschikt acht, zoals mededelingen bij rekeningafschriften of andere van de bank uitgaande correspondentie. Dergelijke veranderingen gelden als door de klant goedgekeurd, tenzij deze binnen een maand na bekendmaking van de verandering schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt tegen de wijziging of de overeenkomst opzegt.

 

15. Bevoegde rechtbank, juridische bepaling

Alle rechten en plichten van de klant jegens de bank zijn onderworpen aan Luxemburgs recht, tenzij uitdrukkelijk anders gesteld; de districtrechtbank Luxemburg is bevoegd. Onder voorbehoud van een afwijkende regeling geldt de zetel van de bank als plaats van handeling voor de verplichtingen van de bank jegens de klant alsmede voor de verplichtingen van de klant jegens de bank. De klant erkent dat hij zelf alleen verantwoordelijk is voor de naleving van de geldende wetgeving in het land van zijn woonplaats, in het bijzonder met het oog op alle directe en indirecte gevolgen van de opening en het gebruik van de rekening en de daaruit voortvloeiende fiscale verplichtingen. Uitsluitend de Duitse versie van de onderhavige voorwaarden heeft rechtskracht. In geval van verschillen met andere taalversies geldt uitsluitend de Duitse tekst.

 

Versie 11/2009

HomeColofonContact en serviceAlgemene Voorwaarden